Trender

PMC påverkas naturligtvis av de trender som råder i omvärlden. Detsamma gäller kunder, leverantörer och konkurrenter. Koncernen har identifierat två övergripande trender som är centrala för PMCs utveckling och strategi.

Globalisering

I takt med en öppnare politisk attityd i världen och ökade handelsutbyten utvecklas nya marknader. Globaliseringen innebär att såväl PMC som gruppens kunder får nya marknader och nya konkurrenter. Även gruppens leverantörer får nya konkurrenter som kan bli en del av PMCs leverantörskedja.

Globaliseringen ställer även krav på etableringar på kundernas nya marknader. Spelreglerna förändras snabbt och bara de som är flexibla och kan reagera snabbt kommer att bli framgångsrika.

Operational excellence

Tilltagande global konkurrens och kundkrav driver företag i såväl Norden som övriga världen att kontinuerligt sträva efter effektiviseringar, kortare ledtider, ökad leveransprecision och kostnadsminskningar. Oberoende vilken av leverantörens produktionsställe som produkten är producerad vid måste leveransprecision och kvalitet vara lika.

Detta kan bäst hanteras genom gemensamma effektiva processer och kvalitetssystem. Kostnadsminskningar kan dels som ovan realiseras genom effektiva processer men också genom teknisk redesign och införandet av nya komponenter och leverantörer.

Detta blir speciellt uppenbart när västerländska företag startar produktion på nya tillväxtmarknader som till exempel Asien. För att vara långsiktigt konkurrenskraftiga krävs produkter som är utvecklade för den lokala marknaden, med lokal personal, lokal design, lokala komponenter och lokal produktion. Detta innebär även att gamla inköpsmönster bryts och nya skapas.

De västerländska företag som har ambitionen att ta en större del av den lokala marknaden i tillväxtmarknader, måste utveckla sitt erbjudande. Detta kan innebära annan teknik och teknisk prestanda, men också lägre kostnader och priser.