Hållbarhet

PMCs verksamhet påverkar, och påverkas av, omvärlden – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Målsättningen är att med liten negativ inverkan erbjuda produkter och service som underlättar för kunderna att i sin tur erbjuda slutkunderna energi- och miljöeffektiva lösningar.

  • PMCs verksamhet påverkar, och påverkas av, omvärlden – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Samtidigt strävar PMC efter att ta ett stort ansvar för sina medarbetare och sin leverantörskedja. På sikt förväntas PMCs hållbarhetsarbete förbättra bolagets möjligheter att uppnå de finansiella målen.

Leverantörer

I takt med gruppens geografiska utveckling och önskemål från OEM-kunder, ökar kraven på utveckling, utvärdering och kontroll av PMCs leverantörsbas. Bolagets leverantörsutveckling baseras på värderingarna i PMC Groups Code of conduct och bygger på en ärlig och öppen dialog med leverantörerna. Målsättningen är att säkerställa högsta möjliga nivå för affärsetik på alla nivåer i inköpsprocessen. PMCs krav och förväntningar på leverantörer förmedlas vid återkommande utvärderingar, ofta i samband med besök vid leverantörens anläggningar.

Gruppen kommer att stärka sina aktiviteter inom leverantörsutveckling, via en mer centraliserad organisation som kommer att ansvara för arbetet med koncerngemensamma leverantörer. Kontinuerliga uppföljningar och genomförande av korrigerande åtgärder förväntas ge effekt i närtid, då de leverantörer som inte lever upp till krav och förväntningar byts ut.

Produktion

PMC beaktar i hög grad miljöaspekter vid utveckling av nya produkter, systemlösningar och tillverkningsmetoder. Den enskilt viktigaste miljöfrågan vid gruppens produktionsanläggningar är energiförbrukningen.

En effektivare energianvändning ingår som en del i det effektiviseringsarbete enligt Lean och liknande koncept som pågår inom gruppen. Flertalet av koncernens bolag tillämpar miljö-ledningssystem i enlighet med ISO 14001.

Marknadsnärvaro

En stor del av PMCs kunder är nordiska företag med global verksamhet. För att kunna leverera till dessa kunders internationella produktionsenheter har PMC de senaste åren etablerat produktion närmare dessa kunder i Polen, Indien och Kina. Kring dessa produktionsenheter byggs det upp nät av lokala leverantörer. En effekt av detta blir minskade transportbehov och kortare ledtider för produktutveckling.

Kunder

En väsentlig del av PMCs inverkan ur hållbarhetssynpunkt uppstårvid användningen av produkterna hos kunden eller kundens kund. De senaste åren har PMC utvecklat en rad nya lösningar som exempelvis spar olja, minskar energiförbrukningen, ökar säkerheten eller förbättrar arbetsmiljön. Några exempel på detta är Cyklontanken, smörjsystemet H-VOL samt Gaffelspridare och Sideshiftsystem för truckar. En ytterligare positiv miljöeffekt är att många av PMCs produkter används inom miljövänliga applikationer som vindkraft, vattenkraft och livsmedelsindustrin.

Arbetsmiljö och hälsa

PMC bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Målsättningen är att skapa fysiskt, psykiskt och socialt sunda och utvecklande arbetsplatser för alla, där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Bolagen inom PMC Group har ansvar för arbetsmiljö och hälsa, baserat på koncernövergripande hälsa och säkerhet.