PMC Toolbox – gemensamma koncernprocesser

Det ska vara lätt att göra affärer med PMC. Med detta menas hög tillgänglighet, väl utvecklade affärsprocesser, pålitliga och kreativa tekniska lösningar samt, inte minst, ett positivt bemötande. Att vidareutveckla och implementera gemensamma processer i
gruppen är ett prioriterat område.

Detta förändringsarbete pågår dagligen och drivkraften samt riktning bestäms av kunderna. Det är förmågan att leverera det kunderna efterfrågar som avgör konkurrenskraften.

Under året intensifierades arbetet med de gemensamma koncernprocesserna. Inriktningen är att inventera lokala processer, hitta ”best practice” och att i dialog med kunderna definiera processer som harmonierar med deras förväntningar.

De koncerngemensamma processerna har samlats under begreppet PMC Toolbox.